Charakteristika školy

 

Základní škola Orbis – Pictus byla založena u v roce 1994 fyzickou osobou, a když v červenci roku 2000 získala nového zřizovatele – Římskokatolickou farnost v Táboře, stala se školou církevní. Tím se zařadila mezi 125 církevních škol v České republice.

Ty si za dobu svého působení vybudovaly v rámci vzdělávacího systému nezpochybnitelné postavení. Všeobecným posláním církevních škol je dokázat, že víra a rozum jsou partnery.

Církevní základní škola Orbis–Pictus je svou vnitřní kvalitou (ne vnější formou) škola křesťanská. Jejím hlavním cílem je sjednotit a harmonizovat výchovu a vzdělávání v souladu s poselstvím evangelia. Je samozřejmě otevřena pro každého.

Co může svým žákům (a jejich rodičům) nabídnout?

 • výchovu dětí v duchu křesťanských morálních hodnot
 • rodinný charakter školy (maximální počet žáků školy je 135, ve třídě je maximálně 15 žáků)
 • ekumenický charakter školy (spolupracuje s táborskými církvemi, živě a otevřeně se zde diskutuje nejen o věcech víry, ale i o smyslu života, toleranci, chápání jinakosti…)
 • individuální přístup ke všem žákům
 • moderní vyučovací metody (Kožíškova genetická metoda počátečního čtení a psaní, Čtením a psaním ke kritickému myšlení, Začít spolu, Montessori pedagogika)
 • otevřenost pro integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (optimální počet 2 individuálně integrovaní žáci v jedné třídě)
 • výuka anglického jazyka od 1. ročníku (v počtu 2 hod týdně)
 • začlenění etické výchovy do vzdělávacího programu
 • rozšířené a tvořivé pojetí výtvarné výchovy
 • projektové a tématické vyučování
 • slovní hodnocení na vysvědčení v 1. – 3. ročníku
 • každoroční letní a zimní ozdravné pobyty (jsou přínosné z hlediska osobnostního rozvoje žáků, mají nesporně kladný vliv na rozvíjení sociálních a komunikativních kompetencí)
 • outdoorové aktivity
 • velké množství volnočasových aktivit v rámci školní družiny a zájmových kroužků
 • pravidelné schůzky s budoucími prvňáčky a jejich rodiči před zahájením školní docházky

Doufáme, že dětství strávené v ovzduší vzájemné úcty a náklonnosti spolu s pocitem pevného morálního zázemí umožní našim dětem lepší orientaci v hodnotovém chaosu dnešní uspěchané doby.

Orbis-Pictus je škola koncepčně otevřená pro vzdělávání táborské veřejnosti. Pravidelně pořádá: výtvarné dílny (např. Malování na hedvábí, Tisk na látku, Drátování), společné akce pro rodiče s dětmi (ve spolupráci s Mateřským centrem Radost). Například Martinská slavnost se stala v průběhu pěti let oblíbenou společenskou akcí pro celý Tábor.