Historie školy

 

Historie školy ve zkratce

Mnozí z Vás vzpomenou na 1. září roku 2000, kdy jsme se sešli zahradě školy, abychom společně s panem biskupem Lobkowiczem zahájili činnost školy. Toho dne se Orbis-Pictus zařadila mezi 125 církevních škol v naší republice. Až doposud máme republikový primát - jsme jediná církevní škola zřízená farností, konkrétně Římskokatolickou farností v Táboře. Svou cílovou kapacitou 135 žáků patříme k nejmenším úplným základním školám vůbec.

Za těch pár let se mnohé změnilo. V roce 2001 byla opravena střecha a fasáda školy z Budějovické ulice, v roce 2003 byly v podkroví vybudovány čtyři nové učebny, v roce 2004 byly opraveny šatny a fasáda z druhé strany budovy.

Všechny opravy a rekonstrukce proběhly za vydatné finanční pomoci Města Tábor. Na přestavbě podkroví se finančně podílela i německá organizace Renovabis a americká organizace, která podporuje katolické organizace zemí bývalé východní Evropy. V roce 2005 byly vybaveny učebny školním nábytkem díky prostředkům, které poskytla německá organizace Renovabis.

Ke škole patří členitá zahrada, která zaujme svým terasovitým uspořádáním. Od počátku jsme přemýšleli, jak z bezpečnostních důvodů oddělit děti od Budějovické ulice, a jak z prašného hřiště udělat zónu pro volnočasové aktivity.

Teprve v roce 2006 jsme z rozpočtu Města Tábora finance na rekonstrukci zahrady získali. Byl vybudován nový vchod do školy z Třebízského ulice, hřiště s umělým povrchem a horní terasa byla zpevněna a osazena novými stromy a keři.

Nové hřiště bylo vybaveno základním sportovním vybavením, nakoupeny lavičky na hřiště a opraven zahradní domek. Další úpravy byly nutné i v suterénu. Byly vyměněny vchodové dveře, opravena chodba, sprcha a venkovní WC.

Po celou dobu existence školy je prováděna údržba učeben a drobné i větší opravy v budově. V roce 2007 byla vybudována nová učebna fyziky a chemie, nakoupeny lavice pro prvňáčky a židle do počítačové učebny.

Protože byl celý suterén podmáčen a sklady nebylo možno používat, byla za pomoci města Tábor v létě 2008 provedena celková sanace zdí v obou skladech v suterénu, v kotelně a v přilehlé učebně. Tím jsme získali nové suché skladové prostory. Jeden sklad byl vybaven novými policemi a skříněmi.

Stejný problém, který jsme řešili v suterénu, nastal i na omítce budovy školy v zahradě a proto jsme požádali město Tábor o pomoc při opravě spodní části fasády. V létě 2009 byla celá spodní část omítky odstraněna, byly provedeny sanační práce a nahozena nová fasáda.

Díky četným žádostem učitelů a rodičů, byly na jaře roku 2009 pořízeny do dvou podkrovních učeben na jižní straně klimatizační jednotky, které pomohou zlepšit výuku za horkých dnů na podzim a na jaře.

Rekonstrukcí prošla i počítačová učebna, která byla v tomto roce také vybavena klimatizací, novým nábytkem a kobercem, byly doplněny dva nové počítače na celkový počet 15 stanic, koupen výkonný server, A3 tiskárna a další.

Nově byla opravena i dřevěná podlaha ve školní družině.

V roce 2010 nás čeká další oprava v suterénu, konkrétně prostorů pro úklid a částí kotelny. Pokud to bude jen trochu možné, začne výměna lina v učebnách 1. stupně, oprava podlahy v kabinetu a ve sborovně. Drobné opravy a údržba zařízení probíhá podle potřeby v průběhu celého roku.

Materiální vybavení školy

Na podzim roku 2000 měla škola minimální základní vybavení. Kromě školních lavic a židlí chyběl další nábytek, učební pomůcky, nástěnky a další školní vybavení.

Po vybudování podkrovních učeben se postupně začala škola vybavovat nejen novým funkčním nábytkem, ale i kvalitními školními pomůckami, učebnicemi, počítači a softwarem. V začátku nám pomohla německá organizace Renovabis, později bylo vše nakupováno z vlastních prostředků školy.

Hned v roce 2001 bylo koupeno 6 ks počítačů, postupně byly dokupovány běžné učební pomůcky a učebnice pro žáky včetně výukového softwaru.

V roce 2004 byly koupeny další 3 ks PC, mikroskopy, diaprojektor a potřebné pomůcky pro výuku fyziky a chemie.

V roce 2005 byla instalována do suterénu kuchyňská linka, pro zlepšení zázemí učitelů byly zhotoveny psací stoly do sborovny a učeben a velká šatní skříň. Pro výuku biologie bylo zakoupeno torzo člověka, dále barevná tiskárna, sada Montessori pomůcek a zvonkohra v hodnotě téměř 100 tis. Kč. Bylo doplněno vybavení na tělesnou výchovu včetně florbalových holí, míčů na míčové hry, kompresoru atd. Školní družina byla zařízena novým nábytkem a byly nakoupeny zajímavé stolní hry a stavebnice.

V roce 2006 bylo nakoupeno dalších 5 ks počítačů s LCD monitory, pro výuku hudební výchovy klávesové varhany, kytara a další pomůcky. Vybavení školní družiny bylo rozšířeno o venkovní branky, koš na basketbal a stůl na stolní tenis.

V roce 2007 byly poprvé nakoupeny učebnice, pracovní sešity a základní sada sešitů pro každého žáka bez dalšího příspěvku rodičů. Z účelové dotace MŠMT byla zakoupena televizní lupa Prizma pro slabozrakého žáka, datový projektor Acer a notebook. Díky dotaci společnosti Renovabis byla vybudována učebna fyziky včetně vybavení nábytkem a základními pomůckami. Z prostředků školy byla koupena nová kopírka Toshiba, lavice do 1. třídy, židle do PC učebny, laminovačka, další tiskárna Minolta. Do školní družiny ještě DVD přehrávač, fotoaparát Olympus a dva nové magnetofony. Pro kancelářské práce byl koupen notebook Toshiba a pro zajištění provozu a do školní družiny mobilní telefony.

V roce 2008 byla dovybavena nábytkem malírna a některé učebny, nakoupeny regály do renovovaných skladů, lavice a židle do 5. tř., vodní vysavač. Počítačová učebna byla doplněna o dalších 6 počítačů s LCD monitory a okenní roletu, byly koupeny tři další magnetofony pro výuku jazyků a pro výuku na prvním stupni, vyměněny koberce v učebnách v podkroví a v ředitelně, vybudována nová sprcha v suterénu a opraven zahradní domek.

V roce 2009 byla dovybavena nábytkem, klimatizací a novým kobercem počítačová učebna, byl zakoupen výkonný server, záložní disk a další vybavení. Nové klimatizace byly instalovány i ve dvou podkrovních učebnách. Dále byla koupena barevná laserová tiskárna a do učeben byly instalovány počítačové stolky se staršími počítači a softwarem pro výuku. Byla opravena dřevěná podlaha v družině a vyměněna čistící zóna u vchodu.

V rámci realizace nového projektu Otevřeno bylo nakoupeno zařízení, které škola využije i v běžném provozu - školní lavice, židle, dva počítače a notebook pro kancelářské práce, scanner, fotoaparát, starší tiskárna formátu A3 a interaktivní tabule.

Každý rok se průběžně nakupují další pomůcky pro výuku všech předmětů, hlavně učebnice, odborné publikace, kvalitní výukový software od firmy Terasoft pro všechny ročníky a hlavní předměty, speciální výukové programy nejen pro integrované děti DiPO a další. Veškeré učebnice, pracovní sešity (kromě AJ, kde je příspěvek 100,-Kč), materiál na výtvarnou výchovu, pro školní družinu a zájmové kroužky dostávají děti zdarma.

Učitelé i děti mají k dispozici rozsáhlou školní knihovnu – pro žáky zajímavé knihy různých žánrů i autorů, pro učitele velké množství odborných publikací a metodik. Škola odebírá velké množství časopisů odborných, naučných i zábavných. Např. ABC, Mateřídouška, PC pro každého, Dnešní svět, ale i Věštník MŠMT, Škola a právo, Děti a my, Učitelské noviny a další.

Samozřejmostí jsou základní hygienické potřeby, mýdla a papírové ručníky na každém WC. Úklid ve škole zajišťuje profesionální firma paní Rybákové. O bezpečnost učitelů i žáků a o požární ochranu školy se stará odborná firma Preventcom, která zajišťuje i veškerá bezpečnostní školení. Žáci třídí odpad do instalovaných kontejnerů, a to včetně baterií a olejů.