3. a 4. třída 2012/13

(Udržitelnost OTEVŘENO)

Zvolenovice u Telče aneb Plni přírody

10. – 14. června 2013

    Týden společně prožila třetí a čtvrtá třída v malebném prostředí vísky Zvolenovice u Telče. Cílem bylo lépe se poznat navzájem, více sblížit a učit se rozumět moudré přírodě. Nechat se inspirovat jejími vztahy, zákony, vůněmi...
     Po příjezdu a ubytování si všechny děti pomalovaly hrneček, který se stal důležitým pomocníkem po celý týden a dárkem na památku. Pondělní odpoledne strávily třídy společně na vycházce po okolí. Na místním hřišti se děti s vervou pustily do několika stmelovacích aktivit s pneumatikami. Učily se zejména kooperaci a hledaly vhodné strategie. Večer následovalo společné čtení a komunitní kruh vždy po třídách.
     V úterý ráno trénovali všichni, pod vedením paní učitelky Zdenky, vázání Lodního uzlu a Dračí smyčky. Nabyté dovednosti žáci za dvě hodiny využili při stavbě přístřešku v lese. Důležitým úkolem úterního dopoledne byla také skupinová práce napříč třídami. Děti měly za úkol v „praxi" získávat a správně třídit informace o společenstvech lesa, potoka a louky. Odpoledne pak byla v kůlna přeměněna na výbornou učebnu, dva dny tu žáci mohli trénovat poznávání cca 30 druhů bylin a travin. Na zahradě vyslechli zásady bezpečné práce s nožem. Tento den nám také les umožnil zahrát si přírodní pexeso, a trénovat tak pamětˇ i prostorovou orientaci. Večer u společného táboráku jsme si ujasnili zásady táborového ohně a proběhly tu závěrečné reflexe celého dne.
     Středa se nesla ve znamení celodenního výletu do Telče. Navštívili jsme renesanční zámek, zažili nevšední průvodcovství žáků 2. stupně místní školy.
     Po chutném obědě v restauraci zreflektovaly třídy dopoledne ve stínu zámecké zahrady. Všichni si vychutnali zmrzlinu, zájemci nakoupili suvenýry.
     Po návratu do Zvolenovic jsme společně poseděli u ohně, zazpívali si. Čtvrťáci během večera postupně absolvovali poznávačku rostlin. Večer uzavřely třídní reflexe a společné čtení z knihy Škola malého stromu.
     Čtvrteční den prožily třídy samostatně.
Třeťáci se ve čtvrtek po snídani nejprve seznámili s indiánskou hrou lakros a nacvičovali základní přihrávku. Po poznávání rostlin a svačince si zopakovali práci s mapou, topografické a turistické značky. Před obědem se ještě sbalili na výpravu do lesa, na kterou vyrazili ihned po obědě. V lese si nejprve postavili přístřešky. Po čvachtání v místním potoce a na kraji rybníka, odpočívali pod celtovými přístřešky a poslouchali četbu z knihy Škola Malého stromu. Další aktivitou bylo pozorovat oblohu a popsat typy mraků, které na obloze uviděli. Před odpolední svačinou si děti u rybníka uvařily bylinkové čaje. Po úklidu místa vaření i táboření jsme se s náručí dřeva vrátili na základnu a připravili oheň na poslední večerní posezení, při kterém jsme zhodnotili nejen tento den, ale i celý pobyt.
Čtvrťáci si za první dopolední pracoviště zvolili louku. Nejprve posilovali kladné sociální vazby při hře Pavoučí síť. Dále si ujasňili pojem horizont při kresbě okolí uhlem. Od horizontu přešli k pozorování mraků, jejich druhů a charakteristik. Svá pozorování porovnávali s informacemi z pracovních listů. Mysl pak zklidnili smyslovou aktivitou v lese vnímáním zvuků, vůní. Čerstvý vzduch do plic nabrali při běhu mezi stromy. Dalším úkolem bylo ve dvojicích či trojicích vytvořit hádanky pro ostatní pomocí přírodnin. Odpolední klid si vychutnali na zahradě, vleže, posloucháním četby z knihy Škola malého stromu. Pak nacvičovali základní lakrosové přihrávky. Následovala aktivita ve smíšených dvojicích, jejímž cílem bylo přemístit vodu z jedné nádoby do druhé za ztížených podmínek. Poté se vydali na procházku k potoku, kde po brouzdání v potoce nasbírali klestí na oheň.
     U posledního táborového ohně se třídy sešly. Zazpívaly si, zreflektovaly celý pobyt, skupinky pantomimicky předvedly písničku. Nakonec se čtvrťáci zkusili orientovat a překonávat hranice svého strachu během noční stezky odvahy.
Páteční dopoledne bylo ve znamení úklidu, balení a odjezdu domů. Během celého týdne pomáhaly děti s přípravou pokrmů, servírováním a udržováním pořádku.
     Tento kurz prosociálního chování v plné míře splnil předpokládané cíle.

Mgr. Monika Makočová
Mgr. Zdeňka Marešová