Žádost o dotaci

Dne 6.3. 2015 byla podána žádost o poskytnutí dotace Města Tábor - odbor Kultury a cestovního ruchu z Kulturního fondu města Tábor na rok 2015 - na celoroční zájmovou činnost country tanečního a stepového souboru Smajlíci.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 5.000,-Kč.

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 5.000,-Kč byla použita na ušití tanečních spodniček a na nákup triček na tancování.

Žádost o dotaci

Dne 29.1. 2015 byla na Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích odeslána žádost o dotaci v rámcinove logo 400 grantového programu Rozvoj venkova a krajiny v rámci podopatření č.3.A:
Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.
Škola v rámci tohoto projektu zažádala o úhradu nákladů na čtyři jednodenní exkurze pro žáky 1. a 2. stupně v rámci environmentálního vzdělávání.
Žádost o dotaci

Dne 29.1. 2015 byla na Jihočeský krajský úřad v Českých Budějovicích odeslána žádost dotaci v rámci grantového programu Podpora práce s dětmi a mládeží v rámci opatření č. 2: „Pravidelná zájmová činnost a zájmové nove logo 400vzdělávání" s názvem projektu -
Dovybavení zájmových kroužků školní družiny. Škola v rámci tohoto projektu zažádala o nákup na vybavení do těchto zájmových kroužků: divadelní kroužek, keramický a výtvarný kroužek.
Projekt: Etická výchova 2015


Dne 19. září 2014 byla na MŠMT ČR odeslána žádost k vyhlášenému programu „Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2015". V rámci tohoto programu žádáme o neinvestiční finanční prostředky (na realizaci školení etické výchovy a na nákup odborné literatury a učebnic etické výchovy).                         
  logo-msmt-cz

O úspěšnosti projektu bude rozhodnuto do 31.1. 2015.

Závěr: Projekt nebyl finančně podpořen.

Renovabis 2013

Komise ČBK rozhodla o přidělení finančních prostředků ve výši 25.000,-Kč na náš projekt s názvem „S mikroskopy renoza přírodou". Škola nakoupila 6ks školních digitálních mikroskopů a 2 ks stereoskopických digitálních mikroskopů.
Závěrečnou zprávu a fotografie k projektu naleznete v příloze.


Žádost o poskytnutí dotace

5.3. 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace Města Tábor - odbor kultury a cestovního ruchu z Kulturního fondu města Tábor na rok 2014 - na celoroční zájmovou činnost country tanečního a stepového souboru Smajlíci(tj. zájmový kroužek školní družiny).

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 4.000,-Kč.

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 4.000,-Kč byla použita na ušití tanečních a stepových sukní.

Projekt - letní tábor

28.2. 2014 byla podána žádost o poskytnutí dotace Města Tábor - odbor školství, mládeže a tělovýchovy z Fondu mládeže na rok 2014 - název projektu Letní tábor - Vítá Vás středověk. Bylo zažádáno o příspěvek na dopravu, ubytování a MTZ letního tábora.

Závěr: Projekt byl finančně podpořen ve výši 7.000,-Kč.

Použití dotace:
Dotace v celkové výši 7.000,-Kč byla použita na dopravu a zčásti na ubytování dětí na letním táboře v Žirovnici u Pelhřimova.

Vybavení zájmových kroužků - žádost

23.12. 2013 byla podána žádost o poskytnutí dotace Jihočeského kraje v grantovém programu Podpora práce s dětmi a mládeží - opatření č. 2 Pravidelná zájmová činnost a zájmové vzdělávání pro rok 2014 s názvem projektu Vybavení zájmových kroužků. Bylo zažádáno o nákup vybavení pro výtvarný kroužek, pro kroužek geocashingu a pro taneční soubor Smolíci.nove logo 400
Závěr: Program nebyl finančně podpořen.

UČÍME SE NAVZÁJEM s etickou výchovou

Na MŠMT byla dne 22.10. t.r. zaslána žádost s názvem „UČÍME SE NAVZÁJEM s etickou výchovou" v rámci rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2014.
Díky tomuto projektu bychom rádi získali neinvestiční finanční prostředky tj. na nákup materiálu a odborné literatury EtV, na realizaci školení Etické výchovy pro celý pedagogický sbor naší školy a na služby s tím spojené.

O úspěšnosti projektu bude rozhodnuto přibližně do 31. 1. 2014.   logo-msmt-cz

Závěr: Projekt nebyl finančně podpořen.


Etická výchova jako cesta

Věcná zpráva o projektu s názvem „Etická výchova jako cesta"

V rámci rozvojového programu Podpora implementace Etické výchovy do vzdělávání v základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií v roce 2013 (č.j. MŠMT - 3 204/2013) naše škola byla úspěšná a za projekt s názvem „Etická výchova jako cesta" obdržela od MŠMT finanční prostředky - dotaci v 70% ve výši 66.500,-Kč.

Finanční prostředky byly účelově použity na neinvestiční výdaje projektu:         dscn0481
• Proškolení Etické výchovy (20hodin) všech pedagogických pracovníků školy
• Nákup materiálu a odborné literatury pro etickou výchovu
• Služby spojené s projektem

Školení se uskutečnilo v termínu 26. - 28. 8. 2013 na Mozolově. Semináře byly vedeny dvěma lektorkami z Etického fóra ČR, které se zabývá organizací akreditovaných seminářů v oblasti Etické výchovy.

Všechny školící semináře byly zaměřeny kromě výkladu teorie na zážitkovou pedagogiku, kterou běžně zařazujeme do výuky ve všech ročnících ve škole.
Hlavní témata seminářů byla:
1. Emoce a škola
2. Motivace žáků
3. Spolupráce pedagoga s rodiči
4. Práce s odměnami a tresty ve škole
5. Bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání

Fotografie
                                                                            logo-msmt-cz